Leren en werken aan kwaliteit

Zoals u in het Jaarverslag en in dit verslag kunt lezen, heeft de Posten in 2018 op het gebied van kwaliteit van zorg- en dienstverlening flink aan de weg getimmerd. Door onder andere de continue doorontwikkeling van het Kwaliteitskompas, de in 2018 georganiseerde intercollegiale toetsingen met collega-zorgorganisaties (lerend netwerk), interne audits, het inrichten van het meldsysteem voor incidenten en calamiteiten en de oprichting van de incidentencommissie in 2018 (zie hoofdstuk 3 Veiligheid) geven wij onze professionals voldoende ruimte en tijd bij het vormgeven van de kwaliteit van hun werk waarin leren en ontwikkelen een grote rol spelen. Daarnaast is in 2018 een speciale overlegvorm Kwaliteit in Beeld opgericht waarin de kwaliteit en veiligheid binnen de Posten wordt besproken, bewaakt en geborgd en waaraan een brede vertegenwoordiging van de Posten (de zorgmanagers, de kwaliteitscoaches, de beleidsadviseurs, een delegatie van de VAR, de adviseur directie en de directeur-bestuurder) deelneemt. Deze overlegvorm is gekoppeld aan de beleidscyclus zodat de hieruit besproken onderwerpen ook continue op beleidsniveau worden gevolgd en bewaakt. Dit geldt ook voor de nieuwe kwaliteitsstructuur die in 2019 zal worden ingericht. Daarnaast wordt in 2019 een nieuw meetinstrument voor klanttevredenheid ontwikkeld en geïmplementeerd (zie hiervoor 8.1 Klanttevredenheidsonderzoeken). 

Om te toetsen of wij op de goede weg zijn met onze ontwikkelingen en om onszelf blijvend te verbeteren op deze gebieden, is in 2018 gekozen voor ISO-certificering. Eind december 2018 heeft hiervoor een eerste bezoek van het extern certificeringsbureau plaatsgevonden om een eerste indruk te krijgen van de status van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Ter voorbereiding op dit bezoek is in december een directiebeoordeling op het kwaliteitsmanagementsysteem uitgevoerd. Het is een verplicht onderdeel voor de ISO-certificering maar dient bovenal als continue verbeter- en leerinstrument voor onze kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Zie hiervoor ook paragraaf 7 Gebruik van hulpbronnen of de betreffende paragraaf kwaliteits- en veiligheidsmanagement in het Jaarverslag https://www.deposten.nl/jaarverslag Na het eerste bezoek heeft er in januari 2019 een tweedaags aanvullend bezoek plaatsgevonden. De uitkomsten van dit bezoek hebben geresulteerd in een ISO-certificaat voor de Posten. Een resultaat waar wij erg trots op zijn!