Leiderschap, governance en management

In ons Jaarverslag https://www.deposten.nl/jaarverslag kunt u lezen dat de Posten werkt volgens de landelijke Governancecode Zorg 2017. Het draagt bij aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en daarmee het maatschappelijk vertrouwen. In het licht van kwaliteitsverbetering draagt de directeur-bestuurder zorg voor transparantie over het gevoerde beleid en heeft de Posten duidelijke afspraken vastgelegd over de informatie die beschikbaar is voor de toezichthoudende (Raad van Toezicht) en medezeggenschapsorganen (de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad). 

Naast de formele advies- en instemmingsonderwerpen krijgen de raden ook regelmatig het verzoek mee te denken in plan- en beleidsontwikkeling. Het Kwaliteitsplan (inclusief verbeterparagraaf en kwaliteitsbudget), het Kwaliteitsverslag, het plan Waardigheid en Trots, het Kwaliteitskompas en ISO-certificering waren enkele onderwerpen waarover in 2018 met de raden is gesproken. Deze informatie-uitwisseling vond in 2018 plaats middels periodieke overlegvergaderingen (met eventuele aansluiting van inhoudsdeskundigen), themabijeenkomsten, agenda-overleggen en indien wenselijk aparte overleggen met de directeur-bestuurder. Aanvullend zullen vanaf 2019 jaarlijkse evaluatie-momenten van de samenwerking en informatieve bijeenkomsten worden gepland. De planning van de overlegvergaderingen verloopt volgens de planning van de beleidscyclus. 

Daarnaast worden ook de medewerkers regulier op de hoogte gehouden over het (de) beleid(splannen) en de organisatieontwikkeling. Dit gebeurt middels berichtgeving op intranet, via digitale nieuwsbrieven, meeloopstages van met de directeur-bestuurder in de teams. Daarnaast blijft de dialoog op gang middels lunchbijeenkomsten, “meet & greet”-sessies, teamgesprekken en/of lunchbijeenkomsten met de directeur-bestuurder. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook onze visie op leiderschap, waarbij het klantproces centraal staat, altijd besproken.

De directeur-bestuurder van de Posten is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Daarnaast vindt borging van de beroepsgroep verpleegkundigen plaats door regulier overleg met de VAR waarvan de voorzitter lid is van het OOT. In onze communicatiestructuur is de betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde geborgd.