Inleiding

Voor u ligt het Kwaliteitsverslag 2018 van de Posten.Jaarlijks brengt de Posten een Kwaliteitsverslag uit dat is gebaseerd op de evaluatie van de doelstellingen en inhoud van het Kwaliteitsplan (inclusief de verbeterdoelen). Het Kwaliteitsverslag is opgesteld volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader en bijbehorend addendum waarmee de reikwijdte is verbreed van de kwaliteit van leven van klanten met een indicatie voor intramurale Wlz-zorg naar ook de kwaliteit van leven van klanten met een Wlz-indicatie voor langdurige zorg thuis. Het verslag is aanvullend en gaat dieper in op reeds beschreven informatie in het Jaarverslag 2018 van de Posten https://www.deposten.nl/jaarverslag Met dit Kwaliteitsverslag verantwoordt de Posten zich in- en extern over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit met de nadruk op leren als basis voor kwaliteitsverbetering en -borging en minder op verantwoording via gedetailleerde uitkomsten. Het verslag blikt terug op het Kwaliteitsplan 2018 https://www.deposten.nl/kwaliteit en vormt weer het uitgangspunt voor het nieuwe Kwaliteitsplan voor het volgende jaar.

Het komt tot stand/is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigingen van klanten/naasten (Cliëntenraad), (para) medici en verpleegkundigen en verzorgenden en met drie collega-organisaties uit het lerend netwerk: zorggroep Manna, Livio en Liberein. Het is uitgangspunt van gesprek met het Zorgkantoor en met de IGJ. Het verslag is opgesteld met een inhoud, toon en focus die past bij waar de Posten voor staat.

Het Kwaliteitsverslag is een openbaar document. Vóór 1 juli wordt het gepubliceerd op de website van de Posten. Het webadres (de url) waarop het verslag is te vinden, wordt vóór 1 juli aan het Zorginstituut aangeleverd. Dit gebeurt samen met de aanlevering van de indicatoren over 2018. De gegevens worden bij het Zorginstituut opgenomen in de Openbare Database (OBD), zodat ze landelijk vindbaar zijn. Het Kwaliteitskader stelt dat alles uit het Kwaliteitsverslag openbaar gemaakt wordt, behoudens onderdelen die de belangen van de klanten, medewerkers en/of de Posten schaden.

Voorwoord

Zoals in het Jaarverslag 2018 https://www.deposten.nl/jaarverslag van de Posten is te lezen, hebben onze medewerkers samen met mantelzorgers en familie van klanten en vrijwilligers ook in 2018 vanuit de visie van de Posten weer hard gewerkt om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan klanten binnen en buiten de Posten te verbeteren. Het jaar is te typeren als het jaar van hernieuwde aandacht. Meer aandacht voor de persoonlijke levenskwaliteit en het welzijn van onze klanten en voor elkaar als collega’s van de Posten. En dat dit is gelukt, blijkt uit de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken in 2018. Het gemiddelde rapportcijfer uit de uitvraag van onze eigen klantwaardering is namelijk een 8,0. Daarnaast werd de Posten in 2018 op Zorgkaart Nederland gewaardeerd met een gemiddelde score van 7,5. Daar zijn wij uiteraard trots op! Veel waardering en complimenten dus voor onze medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers die dit gezamenlijk hebben gerealiseerd. Daarnaast hebben ook de effecten van de inzet van de toegezegde gelden voor 2019 een bijdrage geleverd aan de tevredenheid van onze klanten. Dankzij deze gelden heeft de Posten de basisroosters van de zorgteams op orde kunnen brengen en is extra inzet van nieuwe medewerkers mogelijk gemaakt. Hierdoor zijn de rust en aandacht voor medewerkers en klanten toegenomen. Roosters sluiten nu beter aan bij de zorgzwaarte en zorgvraag van onze klanten die hierdoor meer persoonlijke aandacht ervaren en meer vaste gezichten zien. Ook heeft de aandacht voor onze zieke medewerkers zijn vruchten afgeworpen. De Posten is daarom ook erg trots op de daling van het ziekteverzuim in het laatste kwartaal van 2018. De komende jaren wil de Posten de aandacht voor verzuim ombuigen naar gezondheid en vitaliteit.

Vanuit het kwaliteitskader ontvangt de Posten de komende jaren extra financiële middelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Om deze zo goed mogelijk te kunnen inzetten, is hierover samen met de Cliëntenraad en de zorgteams nagedacht en zijn we tot praktische ideeën gekomen. Tezamen met de in 2018 ingezette koers en het plan voor de inzet van de middelen Waardigheid en Trots vormen deze ideeën de basis voor een plan voor de inzet van extra formatie en innovatieve technologie ten behoeve van kwaliteitsverbetering voor de komende drie jaar. Zie hiervoor de paragraaf Verbeterdoelen op https://www.deposten.nl/kwaliteit. Dit plan is uitgewerkt conform de principes van het programmaplan ‘thuis in het verpleeghuis’. Ook is de extra personele inzet gekoppeld aan de, samen met onze Cliëntenraad gekozen, vier welzijnsthema’s die bijdragen aan een gezond en gelukkig leven: Groen, Bewegen, Muziek en Eten & Drinken. Deze vier thema’s vormen een brug tussen de Posten en de wijk en hebben in 2018 veel nieuwe activiteiten opgeleverd waar veelvuldig gebruik van is gemaakt.

De onderwerpen in de Verbeterdoelen van ons Kwaliteitsplan en de activiteiten die wij hierin in 2018 hebben ondernomen, vindt u onder de diverse hoofdstukken en paragrafen terug in dit Kwaliteitsverslag. Daarnaast bieden wij u hierin alvast een korte blik op de koers en richting voor dit jaar en de komende jaren. Voor meer uitgebreide informatie hierover verwijs ik u naar ons Kwaliteitsplan 2018 https://www.deposten.nl/kwaliteit, ons Jaarverslag 2018 https://www.deposten.nl/jaarverslag en binnenkort onze Meerjarenstrategie, die in juni 2019 wordt vastgesteld.

 Ik wens u voor nu alvast veel leesplezier!

Rick Hogenboom
Directeur-bestuurder